jacup.com
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ILVIEF S.A.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ILVIEF S.A.

Άρθρο 1ο : Γενικά

1.- Οι Προμήθειες Αγαθών (ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προοριζόμενου για βιομηχανική – επαγγελματική χρήση) ή/και Υπηρεσιών {μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εγκαταστάσεων, συναρμολογήσεων, δοκιμών σε συνθήκες λειτουργίας, συντηρήσεως, επισκευών (κ.ο.κ.) ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού} που εκτελούνται από την ILVIEF S.A. (εφεξής ο «Προμηθευτής») ρυθμίζονται από τα ακόλουθα συμβατικά κείμενα, τα οποία συγκροτούν τη «Σύμβαση Προμήθειας Αγαθών ή/και Υπηρεσιών» και αποτελούν τα τεύχη αυτής, ήτοι: α. από τους παρόντες Γενικούς Όρους Προμήθειας Αγαθών – Υπηρεσιών (εφεξής οι «Γενικοί Όροι»), β. από Ειδικούς Όρους που ρητά συνομολογούνται και περιλαμβάνονται είτε σε προσφορά/πρόταση του Προμηθευτή, την οποία ενυπογράφως έχει αποδεχθεί ο Πελάτης, είτε σε παραγγελία του Πελάτη, την οποία ενυπογράφως έχει αποδεχθεί ο Προμηθευτής, είτε σε έγγραφες, ειδικές, διακριτές συμφωνίες μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη, σύγχρονες ή/και επιγενόμενες ορισμένης αμοιβαία αποδεκτής προσφοράς/πρότασης ή παραγγελίας γ. τα τελικώς εγκεκριμένα από τον Πελάτη κατασκευαστικά σχέδια και εν γένει τεχνικές προδιαγραφές αγαθών/υπηρεσιών και τις προηγούμενες εκδοχές αυτών. Οι προβλέψεις των ως άνω τευχών της Σύμβασης Προμήθειας ιεραρχούνται από απόψεως ισχύος σε περίπτωση μεταξύ των αντιφάσεων ως εξής: νεότερη πρόβλεψη θα κατισχύει της παλαιότερης και πρόβλεψη που περιέχεται σε ειδικής φύσεως τεύχος θα κατισχύει προβλέψεως που περιλαμβάνεται σε γενικής φύσεως τεύχος της Σύμβασης Προμήθειας. Άνευ αποδοχής των εν προκειμένω Γενικών Όρων από τον Πελάτη, δια μόνης της αποδοχής προσφοράς/πρότασης του Προμηθευτή από τον Πελάτη ή αντίστροφα δια μόνης της αποδοχής παραγγελίας του Πελάτη από τον Προμηθευτή, δε θεμελιώνεται συμβατική σχέση μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη και ουδέν δικαίωμα/ουδεμία υποχρέωση γεννάται εκατέρωθεν.

1.1.- Προμήθειες Αγαθών κατ’ αρχήν αφορούν μονάχα στην προμήθεια (κατά κανόνα σχεδίαση, κατασκευή, παράδοση) των αγαθών που έχουν συμφωνηθεί και επ’ ουδενί στην παροχή συναφών με τα αγαθά αυτά υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες εγκατάστασης, συναρμολόγησης, δοκιμών σε συνθήκες λειτουργίας (κ.ο.κ.), εκτός εάν άλλως ρητά τούτο συμφωνείται μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη. Με άλλα λόγια δια της συνάψεως Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών επ’ ουδενί καθίσταται κύρια ή παρεπόμενη υποχρέωση του Προμηθευτή η εγκατάσταση, συναρμολόγηση, διεξαγωγή δοκιμών σε συνθήκες λειτουργίας (κ.ο.κ.) των αγαθών της προμήθειας, εκτός εάν άλλως ρητώς συμφωνείται. Κατ’ αρχήν, τέτοιες εργασίες, ήτοι εργασίες εγκατάστασης, συναρμολόγησης, δοκιμών σε συνθήκες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευών (κ.ο.κ.), θα αποτελούν αντικείμενο αυτοτελούς και διακριτής Σύμβασης Προμήθειας Υπηρεσιών.

1.2.- Το αντικείμενο της εκάστοτε Προμήθειας Αγαθών ή/και Υπηρεσιών θα περιλαμβάνει μονάχα τα αγαθά ή και υπηρεσίες που θα καθορίζονται ρητά στα πιο πάνω υπό παρ. 1 συμβατικά κείμενα – τεύχη της Σύμβασης Προμήθειας. Οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και υπηρεσία, οποιασδήποτε φύσης, που δε θα περιγράφεται με σαφήνεια στη Σύμβαση, παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να είναι συναφές με το αντικείμενο της Προμήθειας, θα συνιστά πρόσθετη υποχρέωση του Πελάτη.

1.3.- Οι παρόντες Γενικοί Όροι, αφού γίνουν αποδεκτοί από τον Πελάτη, θα εφαρμόζονται και σε όλες τις μελλοντικές Προμήθειες που θα συμφωνούνται μεταξύ των μερών, δίχως την ανάγκη εκ νέου συνομολογήσεως τους, στο μέτρο που δε θα έχουν στο μεταξύ τροποποιηθεί.

1.4.- Εμπορικοί συναλλακτικοί όροι και συνθήκες που εφαρμόζονται από τον Πελάτη δε θα βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στο πλαίσιο των σχέσεων των μερών, ακόμη και εάν ο Προμηθευτής δεν εναντιώνεται ρητά σ’ αυτούς. Ακόμη και εάν ο Προμηθευτής αναφερθεί σε οποιοδήποτε έγγραφο εκδόσεως του Πελάτη, το οποίο περιέχει εμπορικούς συναλλακτικούς όρους και συνθήκες που εφαρμόζει ο Πελάτης, τέτοια αναφορά του δε θα καθιστά τέτοιους όρους και συνθήκες, καθοριζόμενους από τον Πελάτη, δεσμευτικούς για τα μέρη.

1.5.- Οι προφορικές, έγγραφες ή και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο δηλώσεις του Προμηθευτή ή και του Πελάτη πριν από τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας είναι νομικά μη δεσμευτικές. Οι σχέσεις των μερών θα ρυθμίζονται αποκλειστικά και μόνο από τη Σύμβαση Προμήθειας, όπως πιο πάνω ορίζεται. Πιο συγκεκριμένα, τα τεύχη της Σύμβασης Προμήθειας αποτελούν τη μοναδική συμφωνία που θα υφίσταται μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή και όλα τα έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (κ.ο.κ.) που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ των ή μεταξύ των ιδίων και σχετιζόμενων τρίτων πριν από τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, ρητές ή σιωπηρές, προφορικές ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίες, ωστόσο, δε συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση Προμήθειας, θεωρείται πως δεν έχουν ισχύ και στερούνται οποιασδήποτε έννομης συνέπειας, δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης Προμήθειας.

1.6.- Όλες οι μεταξύ των μερών συμφωνίες επιβάλλεται να συνάπτονται εγγράφως, προκειμένου να αναπτύσσουν ισχύ.

1.7.- Με εξαίρεση τους διαχειριστές – νόμιμους εκπροσώπους και όσα στελέχη έχουν ειδικά προς τούτο εγγράφως νομιμοποιηθεί - πληρεξουσιοδοτηθεί, ουδείς υπάλληλος, στέλεχος, συνεργάτης, βοηθός εκπλήρωσης, προστηθείς (κ.ο.κ.) του Προμηθευτή έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε νομικά δεσμευτικές για τον Προμηθευτή ενέργειες – δηλώσεις.

1.8.- Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης Προμήθειας κριθεί άκυρη, ανίσχυρη, μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις παραμένουν καθ’ όλα έγκυρες, δεσμευτικές και ισχυρές.

1.9.- Καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε συμβατικού ή νόμιμου δικαιώματος των συμβαλλόμενων μερών, επ’ ουδενί θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση εκ του δικαιώματος αυτού.

1.10.- Πληροφορίες εκ μέρους του Προμηθευτή κατά το προσυμβατικό στάδιο σε ό,τι αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή και υπηρεσιών (π.χ. βάρη, διαστάσεις, ανθεκτικότητα, ανοχές κ.ο.κ.) αναγνωρίζεται ότι δίνονται κατά προσέγγιση και δε συνιστούν εγγυημένες συμφωνημένες ιδιότητες τους.

1.11.- Οι τιμοκατάλογοι, οι κατάλογοι, οι τεχνικές περιγραφές, οι διαφημίσεις ή τα διαφημιστικά έγγραφα του Προμηθευτή δεν αποτελούν Προσφορά.

1.12.- Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδίδει στον Πελάτη πλήρη τεχνικό φάκελο δοκιμών, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των αγαθών, σε φυσική μορφή ή/και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σχέδια κατασκευής (προκαταρκτικά, αναθεωρήσεων και τελικής κατασκευής), διαγράμματα, πιστοποιητικά δοκιμών, εγχειρίδια οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και εν γένει κάθε αναγκαίο έγγραφο, ώστε ο Πελάτης να είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των προϊόντων.

1.13.- Ο Προμηθευτής οφείλει να προμηθεύσει τον Πελάτη εμπροθέσμως με αγαθά ή/και υπηρεσίες άρτια, άριστης ποιότητας, άνευ πραγματικών ή και νομικών ελαττωμάτων, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές – πρότυπα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται.

Άρθρο 2ο : Τίμημα – Όροι Πληρωμής του τιμήματος

2.- Πέρα από τις αμέσως παρακάτω προβλέψεις του παρόντος άρθρου, το τίμημα των αγαθών ή/και υπηρεσιών και οι όροι πληρωμής του, θα καθορίζονται με την Προσφορά, την Παραγγελία ή άλλες έγγραφες, ειδικές, διακριτές συμφωνίες μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη.

2.1.- Σε κάθε Σύμβαση Προμήθειας μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή ισχύουν κατ’ αρχήν τα εξής, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά:
α. Οι τιμές παρατίθενται σε ΕΥΡΩ, άνευ Φ.Π.Α..

β. Σε περίπτωση εξαγωγών, ο Πελάτης επιβαρύνεται και με τους τελωνειακούς δασμούς ή και όποια άλλα δημόσια τέλη.

γ. Οι τιμές ισχύουν μόνο για ολόκληρη την ποσότητα αγαθών ή και υπηρεσιών που θα έχει συμφωνηθεί.

δ. Εάν η παράδοση των αγαθών έχει οριστεί από τον Πελάτη σε χρονικό σημείο μετά το ημερολογιακό έτος σύναψης της Σύμβασης Προμήθειας, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τη συμφωνημένη τιμή λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών, στο κόστος εργασίας ή/και στο ενεργειακό κόστος και σε κάθε άλλο κόστος που σχετίζεται με την προμήθεια, και έχουν προκύψει στο μεταξύ.

ε. Το τίμημα καταβάλλεται ακέραιο, δίχως να αφαιρούνται τυχόν τραπεζικές ή άλλες συναφείς δαπάνες, προμήθειες, έξοδα πληρωμής.

στ.Τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής που εκδίδει ο Προμηθευτής παραλαμβάνονται, σφραγίζονται, υπογράφονται και επιστρέφονται στον Προμηθευτή από πρόσωπο που ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Πελάτη για την παραλαβή, δίχως απαραίτητα να τυγχάνει το πρόσωπο αυτό και νόμιμος εκπρόσωπος του Πελάτη, παράγουν δε πλήρη απόδειξη για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των αγαθών ή και υπηρεσιών αλλά και για το οφειλόμενο για τα αγαθά ή και τις υπηρεσίες τίμημα.

ζ. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον Πελάτη, ο Προμηθευτής δικαιούται να απαιτήσει (με την επιφύλαξη αξιώσεως τόκων επιδικίας) την καταβολή τόκων υπερημερίας από την ημερομηνία έναρξης της υπερημερίας έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται με βάση το σχετικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο της υπερημερίας, όπως αυτό θα ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

η. Εάν ο Πελάτης καθυστερεί συμφωνημένες πληρωμές, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αναστέλλει την πρόοδο των εργασιών και την παράδοση των αγαθών ή την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών, δίχως ο Πελάτης να δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση για την επακόλουθη καθυστέρηση.

θ. Οι τραπεζικές εγγυητικές επιστολές (εάν προβλέπεται η χορήγηση τέτοιων) εκδίδονται από αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, πάντοτε σε «πρώτη ζήτηση» και θα τυγχάνουν αόριστης διάρκειας, εκτός εάν άλλως συμφωνείται.

ι.  Δε χορηγείται έκπτωση λόγω πρόωρης πληρωμής.

κ. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιδοθεί σε συμψηφισμό μόνο σε περιπτώσεις που οι απαιτήσεις του έναντι του Προμηθευτή έχουν αναγνωριστεί εγγράφως από τον τελευταίο ή δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σε βάρος του Προμηθευτή.

λ. Μονάχα αφού εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς το συμφωνηθέν τίμημα ο Πελάτης καθίσταται κύριος των αγαθών.

Άρθρο 3ο : Δοκιμές Αγαθών

3.- Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει τα αγαθά στους καθιερωμένους από τον ίδιο εργοστασιακούς ελέγχους δοκιμών σειράς στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του στο ΒΙΟ.ΠΑ. της Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου Μαγνησίας (Factory Acceptance Tests – FAT), εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα δοκιμών (Routine Tests) .

3.1.- Ο Προμηθευτής οφείλει κατ’ αρχήν να γνωστοποιεί εγγράφως στον Πελάτη την προγραμματισμένη ημερομηνία των ανωτέρω εργοστασιακών ελέγχων δοκιμών σειράς, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, προκειμένου ο τελευταίος να γνωστοποιήσει στον Προμηθευτή εάν επιθυμεί ή όχι να παραστεί και να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων. Εάν ο Πελάτης εκδηλώσει την πρόθεση του να παραστεί και να παρακολουθήσει τους καθιερωμένους ελέγχους δοκιμών σειράς, ο Προμηθευτής θα ενημερώσει τον Πελάτη για το σχετικό πρόσθετο κόστος. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ανταποκριθεί στην αμέσως ανωτέρω πρόσκληση του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής θα νομιμοποιείται να διεξάγει τις δοκιμές άνευ της παρουσίας του Πελάτη και στη συνέχεια θα κοινοποιεί τα αποτελέσματα αυτών στον τελευταίο.

3.2.- Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά ο ίδιος τη δαπάνη παράστασης και παρακολούθησης (μετάβασης προς και επιστροφής από τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, διαμονής, διατροφής κ.ο.κ.) των αμέσως ανωτέρω δοκιμών σειράς από υπαλλήλους, αντιπροσώπους, προστηθέντες και βοηθούς εκπληρώσεως του, όπως επίσης φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη για την ασφάλεια και σε κάθε περίπτωση για τυχόν ζημίες εις βάρος υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προστηθέντων, βοηθών εκπληρώσεως και εν γένει οποιουδήποτε άλλου προσώπου παρίσταται κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή για λογαριασμό του Πελάτη (στα εν λόγω πρόσωπα ο Πελάτης οφείλει με δικές του δαπάνες να εξασφαλίσει τα προσήκοντα Μ.Α.Π.), οι οποίες (ζημίες) ενδέχεται να προκληθούν από και εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια των δοκιμών και εν γένει της παραμονής των ανωτέρω προσώπων στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή.

3.3.- Σε περίπτωση που ο Πελάτης αξιώσει και ο Προμηθευτής αποδεχθεί περαιτέρω δοκιμές (δηλαδή πέρα των καθιερωμένων από τον Προμηθευτή εργοστασιακών ελέγχων δοκιμών σειράς), με το όποιο κόστος αυτών θα επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Πελάτης και οι προθεσμίες που βαρύνουν τον Προμηθευτή (και δη οι προθεσμίες παράδοσης – αποστολής των αγαθών) θα παρατείνονται κατ’ ελάχιστο για χρόνο ίσο με το χρόνο που θα έχει απαιτηθεί για την εκτέλεση των πρόσθετων δοκιμών, εκτός εάν άλλως ρητώς συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων.

3.4.- Ο Προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται στα αποτελέσματα των δοκιμών σειράς ή και τυχόν πρόσθετων δοκιμών, ώστε να εξαλείφεται το οποιοδήποτε ελάττωμα διαπιστώνεται στα αγαθά, κατόπιν των δοκιμών.

Άρθρο 4ο : Προθεσμίες Παράδοσης Αγαθών

4.- Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των αγαθών/υλοποίησης των υπηρεσιών, θα καθορίζεται με την Προσφορά, την Παραγγελία ή άλλες έγγραφες, ειδικές, διακριτές συμφωνίες μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη, και κατά τα λοιπά, εκτός εάν άλλως ρητά συμφωνηθεί μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη, θα ισχύουν τα αμέσως παρακάτω προβλεπόμενα.

4.1.- Ο Προμηθευτής οφείλει να εκπονεί και να υποβάλει στον Πελάτη, κατ’ αρχήν εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας, σχέδια κατασκευής των αγαθών. Από και δια της εγκρίσεως των κατασκευαστικών σχεδίων από τον Πελάτη, τα τελευταία οριστικοποιούνται και ο Προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω εγκεκριμένων σχεδίων, με την επιφύλαξη επίτευξης συμφωνίας αναπροσαρμογής (αύξησης) του προϋπολογισμένου τιμήματος εάν οι ζητούμενες αποκλίσεις από τις προκαταρκτικές τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν υπόψη του Προμηθευτή και στη βάση των οποίων εκπονήθηκε η Προσφορά του επιβαρύνουν με πρόσθετα κόστη τον Προμηθευτή.

4.2.- Εάν έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη (καταληκτική) ημερομηνία παράδοσης των αγαθών, αυτή (η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης) ισχύει εάν ο Πελάτης εγκρίνει τα αρχικά σχέδια που του υποβάλλονται από τον Προμηθευτή, ως ανωτέρω, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των, άλλως οι προθεσμίες που βαρύνουν τον Προμηθευτή θα παρατείνονται κατ’ ελάχιστο για χρόνο ίσο με το χρόνο που θα έχει απαιτηθεί για την έγκριση των σχεδίων κατασκευής και την αρχική οριστικοποίηση των. Εάν έχουν συμφωνηθεί χρονικά πλαίσια παράδοσης των αγαθών σε εβδομάδες ή μήνες, ρητά συνομολογείται ότι ως χρονικό σημείο αναφοράς/έναρξης για τον υπολογισμό των εν λόγω χρονικών πλαισίων, λαμβάνεται υπόψη η επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας επίδοσης στον Προμηθευτή της έγγραφης συγκατάθεσης του Πελάτη επί των προς υλοποίηση κατασκευαστικών σχεδίων.

4.3.- Σε περίπτωση αιτήματος εκ μέρους του Πελάτη για τροποποιήσεις επί εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων, αφού έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής των αγαθών, και πάντοτε με την επιφύλαξη αφενός ότι οι ζητούμενες τροποποιήσεις είναι τεχνικά εφικτές και αφετέρου επιτυγχάνεται συμφωνία αναπροσαρμογής (αύξηση) του τιμήματος εάν οι ζητούμενες αποκλίσεις επιβαρύνουν με πρόσθετα κόστη τον Προμηθευτή, τα χρονικά πλαίσια σε εβδομάδες ή μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να λάβει χώρα συμφωνημένη παράδοση ή/και οι συγκεκριμένες (καταληκτικές) ημερομηνίες παράδοσης θα παρατείνονται κατ’ ελάχιστο για χρόνο ίσο με το χρόνο που θα έχει απαιτηθεί για την εκ νέου οριστικοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων, εκτός εάν άλλως ρητώς συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων.

4.4.- Εν πάση περιπτώσει, ο Προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της τελευταίας εκδοχής εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων.

4.5.- Εν γένει, οι χρόνοι που θα έχουν οριστεί για την παράδοση είναι δεσμευτικοί μονάχα εάν όλα τα έγγραφα, πληροφορίες, δηλώσεις, συναινέσεις, εγκρίσεις και εν γένει στοιχεία που οφείλει να παρέχει ο Πελάτης, χορηγούνται από τον τελευταίο εγκαίρως και εφόσον ο Πελάτης εκπληρώνει εγκαίρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Προμηθευτή.

4.6.- Εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, οι χρόνοι παράδοσης θα αφορούν στην παράδοση των αγαθών εκ του εργοστασίου (EX WORKS) και επ’ ουδενί περιλαμβάνουν τους χρόνους μεταφοράς στον τελικό προορισμό.

Άρθρο 5ο : Όροι Παράδοσης Αγαθών – Μετάθεση Κινδύνου Αγαθών

5.- Εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά (με ειδικού περιεχομένου συμφωνίες ή δια μόνης της παραπομπής στους INCOTERMS 2010 ή 2020) μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη με την Προσφορά, την Παραγγελία ή άλλες έγγραφες διακριτές συμφωνίες, τα αγαθά θα παραδίδονται καταλλήλως συσκευασμένα εκ του εργοστασίου του Προμηθευτή (Ex Works) στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ. του Βόλου, Μαγνησίας, με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης είναι συνεπής στις έως το χρόνο της παράδοσης οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του Προμηθευτή. Τα αγαθά μεταφέρονται με επιμέλεια, μέριμνα, ευθύνη, κίνδυνο και κόστος του Πελάτη. Τα κόστη μεταφοράς καθώς επίσης και η μέριμνα ασφαλίσεως των αγαθών βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη, ο οποίος φέρει τον
κίνδυνο των αγαθών κατά τη φόρτωση αυτών αλλά και το κόστος ασφαλίσεως από την έναρξη διαδικασίας φορτώσεως και έπειτα. Κατά την παράδοση του φυσικού αντικειμένου κάθε παράδοσης θα συνάπτεται «Πρωτόκολλο Μερικής/Πλήρους Παράδοσης – Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου Σύμβασης Προμήθειας».

5.1.- Ο Προμηθευτής, μετά την επιτυχή διεξαγωγή δοκιμών σειράς (ή και πρόσθετων δοκιμών εάν τούτο συμφωνηθεί ρητά) οφείλει αναγγελία ετοιμότητας προς παράδοση, απευθυνόμενη στον Πελάτη είτε μέσω e-mail είτε μέσω fax είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης/αποστολής. Εάν η παράδοση καθυστερήσει, δίχως για την καθυστέρηση να φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη ο Προμηθευτής, τεκμαίρεται ότι τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο Πελάτης θα χρεώνεται με κόστη/αμοιβή αποθήκευσης (είτε σε αποθήκη του Προμηθευτή είτε σε αποθήκη τρίτου κατά την απόλυτα ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια και επιλογή του Προμηθευτή), που θα ανέρχονται ανά εβδομάδα σε ποσό ίσο με το 0,5% του συμβατικού τιμήματος των αγαθών εάν αποθηκεύονται σε αποθήκη του Προμηθευτή ή σε όποιο ποσό ορίζεται από την αποθήκη τρίτου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ήτοι σε περιπτώσεις αποθηκεύσεως, λόγω καθυστερήσεως παράδοσης με ευθύνη του Πελάτη, τον κίνδυνο καταστροφής – απώλειας, κατά τη διάρκεια της αποθηκεύσεως, φέρει ο Πελάτης από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης, και τα αγαθά ασφαλίζονται για τους κινδύνους κλοπής, πυρκαγιάς, πλημμύρας, μεταφοράς προς τις αποθήκες κ.ο.κ. από τον Προμηθευτή μόνο κατόπιν ρητού αιτήματος και για λογαριασμό του Πελάτη, με δαπάνη την οποία οφείλει να προκαταβάλλει ο τελευταίος.

5.2.- Ακόμη και όταν στο πλαίσιο της προμήθειας περιλαμβάνεται συναρμολόγηση, εγκατάσταση, δοκιμές υπό λειτουργία (κ.ο.κ.) των αγαθών σε ορισμένο εργοτάξιο του Πελάτη, σε ό,τι αφορά στην παράδοση αυτών των ίδιων των αγαθών και τη μετάθεση του κινδύνου τυχαίας καταστροφής ή απώλειας των αγαθών, εφαρμόζονται οι αμέσως ανωτέρω προβλέψεις, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Με άλλα λόγια, προϋπόθεση μετάθεσης του κινδύνου τυχαίας καταστροφής ή απώλειας των αγαθών δεν αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της συναρμολόγησης, της εγκατάσταση, των δοκιμών υπό λειτουργία (κ.ο.κ.) των αγαθών, εάν τέτοιες εργασίες περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της προμήθειας.

Άρθρο 6ο : Ελαττώματα Αγαθών ή/και Υπηρεσιών

6.- Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή των αγαθών/υπηρεσιών λόγω ελαττωμάτων ήσσονος σημασίας. Τα ήσσονος σημασίας ελαττώματα αφορούν σε ελαττώματα των αγαθών/υπηρεσιών που δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη χρήση των. Αποκλείονται αξιώσεις για ασήμαντες αποκλίσεις από τη συμφωνημένη ποιότητα ή σε περιπτώσεις που το ελάττωμα οφείλεται σε φυσική φθορά του αγαθού, σε ακατάλληλες τροποποιήσεις του από τον Πελάτη, κακή χρήση ή συντήρηση του από τον Πελάτη και εν γένει σε λόγους και συνθήκες την ευθύνη των οποίων φέρει ο Πελάτης.

6.1.- Ο Προμηθευτής ευθύνεται για ελαττώματα ποιότητας – πραγματικά ελαττώματα (εφεξής "ελαττώματα"), ως εξής: Τα ελαττωματικά αγαθά/υπηρεσίες θα πρέπει, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή, να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν ή να εκτελεστούν εκ νέου, υπό την προϋπόθεση ότι τα ελαττώματα προϋπήρχαν του χρόνου μετάθεσης του κινδύνου.

6.2.- Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει πλήρως και εγγράφως τον Προμηθευτή σχετικά με τα ελαττώματα, δίχως αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αδικαιολόγητες ειδοποιήσεις για ελαττώματα παρέχουν στον Προμηθευτή τη δυνατότητα να αξιώσει από τον Πελάτη τα έξοδα, στα οποία υποβλήθηκε εξ αυτού του λόγου. Στον Προμηθευτή θα πρέπει να παρέχεται ο εύλογα αναγκαίος χρόνος για να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό αγαθό ή να εκτελέσει εκ νέου την υπηρεσία. Ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει στον Προμηθευτή τα όποια πρόσθετα έξοδα στα οποία υποχρεούται ο τελευταίος να υποβληθεί, προκειμένου να επιδοθεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της κύριας εγκατάστασης του Πελάτη ή τον τόπο που αρχικά προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί το αγαθό. Τυχόν αναγωγικό δικαίωμα του Πελάτη έναντι του Προμηθευτή αποκλείεται σε περιπτώσεις που ο Πελάτης έχει συνάψει με τους πελάτες του συμφωνία παρέχουσα στους τελευταίους ευρύτερης έκτασης δικαιώματα από τα προβλεπόμενα εκ του νόμου για περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων.

Άρθρο 7ο : Εγγύηση Προμηθευτή

7.- Ο Προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση για τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες για ορισμένο χρόνο που θα προσδιορίζεται με την Προσφορά, την Παραγγελία ή άλλες έγγραφες, ειδικές, διακριτές συμφωνίες μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη, σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα αλλά και τους ορισμούς των πιο πάνω παρ. 6 έως και 6.2.

7.1.- Η εγγύηση καλύπτει τα ελαττωματικά προϊόντα και τις τυχόν υπηρεσίες και αφορά αποκλειστικά στην υποχρέωση του Προμηθευτή να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει κατ' επιλογή του, όλα τα μέρη στα οποία τα ελαττώματα αποδείχθηκε ότι προϋπήρχαν της μετάθεσης του κινδύνου, λόγω πλημμελούς κατασκευής ή και κατώτερων υλικών ή να εκτελέσει εκ νέου την υπηρεσία, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: Η ισχύς της εγγύησης του Προμηθευτή προϋποθέτει ότι ο Πελάτης, αφού λάβει άμεσα τα ενδεδειγμένα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων της ελλαττωματικής λειτουργίας, ενημερώνει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον Προμηθευτή και του εξασφαλίζει τον αναγκαίο χρόνο και την πραγματική δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης ή εκ νέου εκτέλεσης της υπηρεσίας. Προϋπόθεση ισχύος της εγγύησης αποτελεί η προηγούμενη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Πελάτη έναντι του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που μετά την εκδήλωση βλαβών, λόγω ελαττώματος, επιλαμβάνονται, προτού ο ίδιος επέμβει, τρίτοι επισκευαστές. Βλάβες ή αλλοιώσεις προερχόμενες από φθορά λόγω φυσιολογικής χρήσης του εξοπλισμού εξαιρούνται από την εγγύηση. Επίσης εξαιρούνται από την εγγύηση βλάβες και αλλοιώσεις προερχόμενες από ανεπαρκή συντήρηση ή αποθήκευση, εσφαλμένο ή αμελή χειρισμό, κακή χρήση, χρήση ακατάλληλων υγρών και αερίων, λανθασμένη ροή ή πίεση, λανθασμένη εγκατάσταση, εναλλαγές στην ποιότητα της τροφοδοσίας ρεύματος ( ηλεκτρική τάση, συχνότητα, διαταράξεις), τροποποιήσεις που τυχόν γίνονται στα υλικά δίχως την έγκριση του Προμηθευτή, εγκατάσταση που λαμβάνει χώρα ή τροποποιείται εκ των υστέρων δίχως να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων και γενικότερα εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου μη αποδιδόμενου στον Προμηθευτή. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν έχουν εφαρμοστεί όλες οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στα «Εγχειρίδια οδηγιών για εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, αξιοποίηση» των αγαθών ή/και των υπηρεσιών και αν η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση έχει λάβει χώρα από αδειούχους ηλεκτρολόγους. Η εγγύηση θα θεωρείται ότι έχει λήξει και στην περίπτωση που, ενώ προβλέπεται πως ο εξοπλισμός θα τίθεται σε λειτουργία υπό την επίβλεψη του Προμηθευτή, παρόλα αυτά τεθεί σε λειτουργία ερήμην του, όπως επίσης και όταν, σε περίπτωση αστοχίας, δε ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της βλάβης.
Η επισκευή ή αντικατάσταση επιμέρους στοιχείου/εξαρτήματος/υλικού της προμήθειας, δε συνεπάγεται μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος της εγγύηση εν συνόλω. Το επιμέρους ελαττωματικό στοιχείο/εξάρτημα/υλικό που έτυχε επισκευής ή αντικαταστάσεως θα καλύπτεται από αυτοτελή εγγύηση δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την επισκευή ή αντικατάσταση.

Άρθρο 8ο : Αυτοτελείς Προμήθειες Υπηρεσιών

8.- Το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα και οι όροι επιτυχούς ολοκλήρωσης της αυτοτελούς παροχής – προμήθειας υπηρεσιών θα καθορίζεται με την Προσφορά, την Παραγγελία ή άλλες έγγραφες διακριτές συμφωνίες μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αμέσως παρακάτω προβλεπόμενα.

8.1.- Ο Πελάτης βαρύνεται με την υποχρέωση έγκαιρης ολοκλήρωσης τυχόν προκαταρκτικών – προπαρασκευαστικών εργασιών, ώστε ο Προμηθευτής να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες (π.χ. θεμελιώσεις, προσβάσεις, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.). Ο Πελάτης οφείλει επίσης να παρέχει εγκαίρως στον Προμηθευτή τα απαραίτητα έγγραφα (σχέδια, διαγράμματα, προδιαγραφές κλπ) για την παροχή των υπηρεσιών.

8.1.1.- Ο Πελάτης, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, οφείλει με δική του δαπάνη να εξασφαλίζει στον Προμηθευτή όλες τις απαιτούμενες σκαλωσιές, μηχανήματα ανύψωσης, βοηθητικά εργαλεία και εν γένει αναλώσιμα υλικά και παροχές (π.χ. καύσιμα, λιπαντικά, αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, νερό, θέρμανση, ατμό, πεπιεσμένα αέρια, φωτισμό κ.ο.κ.) για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Επίσης, ο Πελάτης οφείλει να εξασφαλίζει στον Προμηθευτή τους αναγκαίους χώρους ασφαλούς αποθήκευσης των μηχανημάτων του τελευταίου, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες, ασφαλείς οδούς διέλευσης εντός του εργοταξίου.

8.2.- Ο Πελάτης οφείλει να εκδίδει εγκαίρως με δικές του δαπάνες και για λογαριασμό του, όλες τις διοικητικές άδειες που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών από τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

8.3.- Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τη φύση του έργου, ο Πελάτης οφείλει να εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον για την εκτέλεση των υπηρεσιών από τον Προμηθευτή, το προσωπικό του και τους υπεργολάβους του, όπως φωτισμό, θέρμανση, ασφάλεια, προστασία κλπ.

8.4.- Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει στους υπαλλήλους του Προμηθευτή ή του υπεργολάβου του, πρόσβαση σε όλες τις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις όπως: πρόσβαση σε τουαλέτες, τραπεζαρία, αποδυτήρια, αποθηκευτικούς χώρους για ατομικά εργαλεία και εξοπλισμό κλπ.

8.5.- Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει με υπεργολαβία μέρος των έργων που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της εργασίας του, ωστόσο ο Προμηθευτής διατηρεί την πλήρη ευθύνη έναντι του Πελάτη τόσο για τον υπεργολάβο όσο και για το προσωπικό του, καθώς και για την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα παροχής των υπηρεσιών που θα έχουν καθοριστεί.

8.6.- Ο Πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων θεωρούνται απαραίτητα, σύμφωνα με το νόμο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία των υπαλλήλων του Προμηθευτή ή του υπεργολάβου του.

8.7.- Ο Προμηθευτής δικαιούται να αναστείλει την έναρξη ή την πρόοδο της παροχής των υπηρεσιών εάν θεωρεί ότι η ασφάλεια και η υγεία του προσωπικού του ή του προσωπικού του υπεργολάβου του δεν είναι εγγυημένη.

8.8.- Αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα παροχής των υπηρεσιών ή αναστολή παροχής των υπηρεσιών θα επέρχονται αζημίως για τον Προμηθευτή, εφόσον:
i. τούτο συμφωνηθεί,
ii. ο Πελάτης δεν έχει εξασφαλίσει εγκαίρως τις αναγκαίες συνθήκες για την παροχή των υπηρεσιών,
iii. ο Πελάτης καθυστερεί προβλεπόμενες πληρωμές προς τον Προμηθευτή,
iv. επέλθουν μεταβολές στους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και εν γένει κανόνες με αποτέλεσμα να καθίστανται επιβεβλημένες τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο των υπηρεσιών ή/και στον τρόπο υλοποίησης αυτών.
Σε περίπτωση που συντρέξουν οι αμέσως ανωτέρω υπό ii ή/και iii ή/και iv συνθήκες ή/και η συνθήκη της παρ. 8.7 ο Πελάτης θα οφείλει να αποκαταστήσει όλες ανεξαιρέτως τις ζημίες που θα υποστεί ο Προμηθευτής εκ των ανωτέρω λόγων, καθώς και να καταβάλλει όποια πρόσθετα κόστη οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνουν τον Προμηθευτή.
Εξάλλου, σε περίπτωση που, λόγω των ανωτέρω υπό ii ή/και iii ή/και iv συνθήκων ή/και της συνθήκης της παρ. 8.7, κωλύεται η άφιξη – παράδοση στο εργοτάξιο των αγαθών, στα οποία θα αφορούν οι υπηρεσίες (είτε τα αγαθά αυτά τα προμηθεύει ο Προμηθευτής είτε τρίτος), ο Πελάτης θα φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας των και εν πάση περιπτώσει ο Πελάτης θα οφείλει, με δική του μέριμνα, επιμέλεια και κόστος, να εξασφαλίσει την αποθήκευση και εν πάση περιπτώσει προστασία τους αλλά και την ασφάλιση τους από οποιοδήποτε εξωτερικό κίνδυνο.

8.9.- Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Προμηθευτής θα ζητά εγγράφως από τον Πελάτη να προβεί σε επιθεώρηση του αποτελέσματος των υπηρεσιών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της εν λόγω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλημμελειών ο Προμηθευτής υποχρεούται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που συμφωνείται με τον Πελάτη, να αποκαθιστά τις όποιες πλημμέλειες.

8.10.- Η επιτυχής ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών θα πιστοποιείται με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης / παραλαβής. Οι υπηρεσίες θα θεωρείται ότι έχουν παρασχεθεί προσηκόντως, ακόμη και εάν δε συναφθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής εργασιών, σε περίπτωση που ο Πελάτης αδικαιολόγητα αρνείται να προσέλθει για την παραλαβή ή σε περίπτωση που ο Πελάτης ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό στον οποίο αναφέρονται οι υπηρεσίες.

8.11.- Σε περίπτωση που συμφωνηθούν δοκιμές επιτυχούς εκτέλεσης των υπηρεσιών, εάν αυτές δε λάβουν χώρα εμπροθέσμως κατά τη σχετική συμφωνία των μερών, και η παράλειψη αυτή οφείλεται στον Πελάτη, τότε θα θεωρείται ότι οι εργασίες έχουν παραληφθεί και έχουν γίνει αποδεκτές.

8.12.- Εξάλλου, για τη διεξαγωγή δοκιμών επιτυχούς εκτέλεσης των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών σε λειτουργία των αγαθών στα οποία αφορούν οι υπηρεσίες) ο Πελάτης οφείλει με δική του δαπάνη να εξασφαλίζει στον Προμηθευτή όλες τις απαιτούμενες σκαλωσιές, μηχανήματα ανύψωσης, βοηθητικά εργαλεία και εν γένει αναλώσιμα υλικά και παροχές (π.χ. καύσιμα, λιπαντικά, αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, νερό, θέρμανση, ατμό, πεπιεσμένα αέρια, φωτισμό κ.ο.κ.) και εν γένει όλους τους αναγκαίους όρους και συνθήκες για την ασφαλή διεξαγωγή των εν λόγω δοκιμών.

8.13.- Εάν λόγω μεταβολών στους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και εν γένει κανόνες καθίστανται επιβεβλημένες τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο των υπηρεσιών ή/και στον τρόπο υλοποίησης αυτών, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με το όποιο πρόσθετο κόστος για την εκτέλεση των τροποποιημένων υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υπηρεσιών θα τροποποιείται/παρατείνεται αντιστοίχως.

Άρθρο 9ο : Προμήθειες Αγαθών Συμπεριλαμβανομένης της Εγκατάστασης & Δοκιμών εν Λειτουργία

9.- Σε περίπτωση που αντικείμενο της Σύμβασης Προμήθειας είναι η προμήθεια αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης και εγκατάστασης αυτών και διεξαγωγής δοκιμών των αγαθών εν λειτουργία στο εργοτάξιο του Πελάτη, για τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση και διεξαγωγή δοκιμών λειτουργίας των αγαθών εφαρμόζονται mutatis mutandis όλα όσα αναφέρονται αμέσως ανωτέρω υπό τις παρ. 8 έως και 8.13.

9.1.- Από την άφιξη των αγαθών της προμήθειας στο εργοτάξιο του Πελάτη, ο Πελάτης θα φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας των αγαθών και εν πάση περιπτώσει ο Πελάτης θα οφείλει, με δική του μέριμνα, επιμέλεια και κόστος, να εξασφαλίσει την αποθήκευση και εν γένει προστασία τους αλλά και την ασφάλιση τους από οποιοδήποτε εξωτερικό κίνδυνο.

Άρθρο 10ο : Διανοητική Ιδιοκτησία (Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία)

10.- O Προμηθευτής θα προμηθεύει τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες δίχως να παραβιάζονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, (ήτοι βιομηχανικής ή και πνευματικής ιδιοκτησίας) τρίτων.

10.1.- Ο Προμηθευτής διατηρεί όλες τις εξουσίες εκ δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (βιομηχανικής ή και πνευματικής ιδιοκτησίας) που το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τυχόν συμφωνίες του με τρίτους, αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του και αφορούν στα αγαθά ή και τις υπηρεσίες, ήτοι, μεταξύ άλλων, στις διεργασίες παραγωγής, στις προσφορές και εκτιμήσεις δαπανών που εκπονεί και υποβάλλει στον Πελάτη, στα σχέδια, εικονογραφήσεις, υπολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, καταλόγους, μοντέλα, εργαλεία, υποδείγματα, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες, τίτλους κ.ο.κ. στο πλαίσιο της προμήθειας. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να διαθέσει τα στοιχεία επί των οποίων αναγνωρίζονται εξουσίες εκ δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (βιομηχανικής ή και πνευματικής ιδιοκτησίας) στο πρόσωπο του Προμηθευτή, σε τρίτους, να τα αποκαλύψει, να τα χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή μέσω τρίτου ή να εκδώσει αντίγραφα αυτών χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Προμηθευτή.

10.2.- Εάν έγγραφη τεκμηρίωση ή / και λογισμικό παραγωγής του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στο παραδοτέο αγαθό/υπηρεσία, ο Πελάτης θα λάβει μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη μόνο σε αμετάβλητη μορφή και μόνο μαζί με το δικαίωμα χρήσης του αγαθού/της υπηρεσίας, άδεια χρήσης της έγγραφης τεκμηρίωσης ή και λογισμικού, μονάχα για την ικανοποίηση αναγκών συναρμολόγησης, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργίας ή/και συντήρησης του αγαθού ή/και αξιοποιήσεως του αποτελέσματος των υπηρεσιών. Εάν τα παραδοτέα αγαθά ή και υπηρεσίες περιλαμβάνουν και τυποποιημένο λογισμικό που διατίθεται από τρίτους, σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα εφαρμόζονται οι όροι του δικαιούχου εξουσιών πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού.

10.3.- Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και αντιστρόφως σε ό,τι αφορά σε στοιχεία που καθιστά διαθέσιμα στον Προμηθευτή, ο Πελάτης.

Άρθρο 11ο : Περιορισμός Ευθύνης

11.- Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καταλογίζεται δόλος ή βαριά αμέλεια στον Προμηθευτή, στους προστηθέντες, υπαλλήλους και βοηθούς εκπληρώσεως του και των περιπτώσεων προσβολής αγαθών που απορρέουν από την προσωπικότητα (ιδίως της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας και της τιμής), η ευθύνη του Προμηθευτή, είτε ευθέως είτε εξ αναγωγής με την ιδιότητα του δικονομικού εγγυητή, για οποιασδήποτε φύσεως και αιτίας ανεξαιρέτως αποζημίωση του Πελάτη για πάσης φύσεως ανεξαιρέτως ζημίες που προκαλούνται στον ίδιο τον Πελάτη ή και στην περιουσία του ή και σε τρίτα πρόσωπα ή και σε περιουσίες και πράγματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των πελατών του πελάτη αλλά και των υπαλλήλων και εν γένει συνεργατών του Πελάτη) λόγω αντισυμβατικών ή/και μη νόμιμων (αδικοπραξία) συμπεριφορών (πράξεων ή παραλείψεων) του Προμηθευτή, προστηθέντων, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεως του (μεταξύ άλλων και ενδεικτικά: ευθύνη για περιπτώσεις ζημιών λόγω υπαίτιων καθυστερήσεων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή, ζημιών που προκαλούνται από ελαττωματικά προϊόντα ή και υπηρεσίες που έχει προμηθεύσει ο Προμηθευτής και δη από τη δοκιμή, χρήση και λειτουργία αυτών, ζημιών που προκαλούνται από παραβίαση εξουσιών διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, ζημιών που προκαλούνται από την πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών κ.ο.κ.) στο πλαίσιο και εξ αφορμής της Σύμβασης Προμήθειας, περιορίζεται μονάχα σε άμεσες θετικές ζημίες του Πελάτη ή/και τρίτων, επ’ ουδενί καταλαμβάνει έμμεσες ή και αποθετικές ζημίες/διαφυγόντα κέρδη (ήτοι απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια επαφών, απώλεια χρήσης, απώλεια παραγωγής, κόστος κεφαλαίου, απώλεια συμβάσεων κλπ) και οπωσδήποτε η ευθύνη αυτή που αφορά, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποκλειστικά σε άμεσες θετικές ζημίες του Πελάτη ή/και τρίτων εξαντλείται σε συνολικό ποσό ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού προϋπολογισμένου τιμήματος της προμήθειας {άλλως, σε περίπτωση μειώσεως του προϋπολογισμένου συνολικού τιμήματος της προμήθειας, σε ποσό ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό [15%] του μειωμένου συνολικού προϋπολογισμένου τιμήματος, άλλως, έτι περαιτέρω, σε περίπτωση καταγγελίας ή υπαναχωρήσεως του πελάτη, σε ποσό ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό [15%] της αξίας του υλοποιημένου μέρους της προμήθειας}, αδιάφορα από το εάν έλαβαν χώρα μία ή περισσότερες πράξεις ή παραλείψεις και αδιάφορα εάν δια της μίας ή και των περισσότερων ζημιογόνων, αντισυμβατικών ή και μη νόμιμων, πράξεων ή παραλείψεων του Προμηθευτή, προστηθέντων, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεως του, προσβάλλονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή/και πράγματα και εν γένει έννομα αγαθά/συμφέροντα και προκαλούνται περισσότερες της μίας αποκαταστάσιμες άμεσες θετικές ζημίες.

Άρθρο 12ο : Τυχηρά – Ανωτέρα Βία

12.- Ούτε ο Προμηθευτής ούτε ο Πελάτης ευθύνονται εκατέρωθεν, εάν δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση Προμήθειας και το νόμο, τόσο σε περιπτώσεις τυχηρών υπό ευρεία έννοια όσο και τυχηρών υπό στενή έννοια, ήτοι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και εν γένει λόγω περιστατικών, «έξωθεν» ή και «έσωθεν» προελεύσεως, απρόβλεπτων και αναπότρεπτων ακόμη και με μέτρα δέουσας επιμέλειας και συνέσεως (με αποτέλεσμα σε τέτοιες περιπτώσεις η υποχρέωση εκπλήρωσης να αναστέλλεται), όπως (ενδεικτικά): (α) κινητοποίηση, πόλεμος, τρομοκρατικές επιθέσεις, εξέγερση ή παρόμοια γεγονότα (π.χ. απεργία κλαδική, γενική ή ακόμη και σε επίπεδο επιχείρησης, lock down, δυνάμει κυβερνητικών πράξεων), πανδημίες νόσων, επιδημίες νόσων, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες (κ.ο.κ.), (β) επιθέσεις από ιούς ή άλλες επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφορικής, διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, διακοπές στην παροχή ύδατος, διακοπές στις τηλεπικοινωνίες (κ.ο.κ.), (γ) εμπόδια προμήθειας πρώτων υλών και εξασφάλισης εργασίας από ανθρώπινο δυναμικό, που οφείλονται σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς κανόνες ή και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, (δ) περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων, αφερεγγυότητα συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων ή/και προμηθευτών, κλοπές, ληστείες, βανδαλισμούς κ.α., (ε) καθυστερήσεις παραλαβής προμηθειών από τον Προμηθευτή οφειλόμενες σε διακοπή παραγωγής, αναστολή παραγωγής ή ακόμη και σε επιβράδυνση του ρυθμού παραγωγής εκ μέρους δικών του Προμηθευτών, λόγω τυχηρών υπό ευρεία όσο και υπό στενή έννοια (ανωτέρα βία) ως ανωτέρω, και δη λόγω της λήψης μέτρων που συνεπάγονται διακοπή, αναστολή ή και μονάχα περιορισμό της παραγωγής για την αντιμετώπιση (προληπτική ή/και κατασταλτική) πανδημιών.

Άρθρο 13ο : Εκχώρηση – Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Φύση Συνεργασίας - Μη αποκλειστικότητα

13.- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν δικαίωμα να εκχωρήσουν τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ούτε να υποκατασταθούν στην εκπλήρωση των εξ αυτής υποχρεώσεων των, εκτός εάν άλλως ρητώς συμφωνηθεί. Επιτρέπεται, εντούτοις, η ανάθεση υπεργολαβίας εκ μέρους του Προμηθευτή.

13.1.- Δια της Σύμβασης Προμήθειας επ’ ουδενί συστήνεται εταιρεία, κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως συνεταιρική σχέση μεταξύ των μερών. Τα μέρη δε νομιμοποιούνται να συνομολογούν με τρίτους υποχρεώσεις για λογαριασμό του άλλου μέρους.

13.2.- Επ’ ουδενί περιορίζεται το δικαίωμα του Προμηθευτή να επιδίδεται σε προμήθειες όμοιων αγαθών ή υπηρεσιών σε άλλους πελάτες, ενώ ο Πελάτης δεν αποστερείται του δικαιώματος να προσφεύγει και σε άλλους προμηθευτές για όμοια αγαθά ή και υπηρεσίες.

Άρθρο 14ο : Εμπιστευτικότητα

14.- Ο όρος "εμπιστευτικές πληροφορίες" περιλαμβάνει μεταξύ άλλων (1) επιχειρηματικά σχέδια, μεθόδους και πρακτικές. 2. προσωπικό, πελάτες και προμηθευτές, (3) εφευρέσεις, διεργασίες, μεθόδους, προϊόντα, αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης, (4) προδιαγραφές, σχέδια, μοντέλα, δείγματα, εργαλεία, λογισμικό, τεχνικές πληροφορίες ή άλλες συναφείς πληροφορίες (5) την ύπαρξη και το περιεχόμενο κάθε αλληλογραφίας μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη, τα συμβατικά κείμενα μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη, είτε πρόκειται για σχέδια κειμένων συμβάσεων είτε για τα τελικώς
συναφθέντα και εν γένει οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μεταξύ της Προμηθευτή και του Πελάτη και του περιεχομένου της.

14.1.- Κάθε μέρος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες στο άλλο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι το μέρος που αποκαλύπτει πληροφορίες τις προσδιορίζει ως εμπιστευτικές, είτε με την επισήμανσή τους, στην περίπτωση γραπτού υλικού, είτε, στην περίπτωση πληροφοριών που αποκαλύπτονται προφορικά ή γραπτά και δεν επισημαίνονται, με την κοινοποίηση στο άλλο μέρος του αποκλειστικού και εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών προφορικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με αλληλογραφία ή μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας, ανάλογα με την περίπτωση.

14.2.- Όταν ενημερώνεται για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που έχουν κοινοποιηθεί από το άλλο μέρος, το μέρος που λαμβάνει τις πληροφορίες ("παραλήπτης"), για αόριστο και απεριόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της κοινοποίησης, αποφεύγει να αποκαλύψει τις εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το μέρος που αποκαλύπτει τις πληροφορίες και προστατεύει τις εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες από ακούσια δημοσιοποίηση σε τρίτο μέρος με την ίδια φροντίδα που χρησιμοποιεί για να προστατεύσει τις δικές του εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο αποδέκτης εξασφαλίζει ότι κάθε υπάλληλος, στέλεχος, διοικητικό στέλεχος ή αντιπρόσωπος του που έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ενημερώνεται για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα τους και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Ο αποδέκτης των εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκαλύπτονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας κοινοποιεί αμέσως στο μέρος που αποκαλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας κάθε κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία που απαιτεί την αποκάλυψη των εν λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών.

14.3.- Όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ανήκουν και παραμένουν στην κυριότητα του αποκαλύπτοντος μέρους. Ο παραλήπτης ικανοποιεί κατ’ αρχήν κάθε αίτημα του αποκαλύπτοντος μέρους να επιστρέψει ή να καταστρέψει αμέσως όλα τα αντίγραφα των εμπιστευτικών πληροφοριών που κοινολογούνται βάσει της παρούσας συμφωνίας και όλες τις σημειώσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες. Τα μέρη συμφωνούν ότι το μέρος που αποκαλύπτει πληροφορίες θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία εάν οι εμπιστευτικές πληροφορίες του δημοσιοποιηθούν, κοινοποιηθούν σε τρίτο μέρος ή άλλως αποκαλυφθούν κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας και ότι το μέρος που αποκαλύπτει πληροφορίες δικαιούται να λάβει σχετική αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις.

14.4.- Οι όροι της παρούσας συμφωνίας δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο που να περιορίζει το δικαίωμα κάθε μέρους να αναπτύσσει ανεξάρτητα ή να αποκτά προϊόντα χωρίς να χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους. Το μέρος που αποκαλύπτει την πληροφορία αναγνωρίζει ότι ο αποδέκτης μπορεί επί του παρόντος ή στο μέλλον να αναπτύσσει εσωτερικά πληροφορίες ή να λαμβάνει πληροφορίες από άλλα μέρη παρόμοιες ή συναφείς με τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας απαγορεύει στον αποδέκτη εμπιστευτικών πληροφοριών να αναπτύσσει ή να έχει αναπτύξει προϊόντα, έννοιες, συστήματα ή τεχνικές παρόμοιες ή ανταγωνιστικές με τα προϊόντα, έννοιες, συστήματα ή τεχνικές που προβλέπονται ή ενσωματώνονται στις εμπιστευτικές πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποδέκτης εμπιστευτικών πληροφοριών δεν παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας σε σχέση με την εν λόγω ανάπτυξη.

14.5.- Παρά τα ανωτέρω, τα μέρη συμφωνούν ότι οι πληροφορίες δε θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες όταν:
α) είναι ήδη γνωστές στον αποδέκτη, αφού έχουν γνωστοποιηθεί στον αποδέκτη από τρίτο χωρίς ο εν λόγω τρίτος να έχει υποχρέωση εχεμύθειας έναντι του αποκαλύπτοντος μέρους·
β) είναι γνωστές ή γίνονται δημόσιες χωρίς να διαπράττεται αδίκημα εις βάρος του αποδέκτη, των υπαλλήλων, των υπαλλήλων, των διευθυντών ή των εκπροσώπων του·
γ) αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τον αποδέκτη χωρίς αναφορά σε εμπιστευτικές πληροφορίες που του έχουν αποκαλυφθεί·
δ) έχει εγκριθεί η αποκάλυψη τους · ή
ε) αποκαλύπτονται σύμφωνα με νόμιμη διάταξη δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής ή εισαγγελικής αρχής ή διοικητικής αρχής ή εφόσον τούτο απαιτείται ευθέως εκ του νόμου.

14.6.- Τα μέρη έχουν το δικαίωμα να αρχειοθετούν εμπιστευτικές πληροφορίες εφαρμόζοντας μέτρα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο μέτρο που η αρχειοθέτηση εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντα ή/και τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

14.7.- Τα μέρη δε δημοσιοποιούν δηλώσεις - κανενός είδους επικοινωνία σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των μερών, εκτός εάν ρητώς συμφωνείται διαφορετικά.

14.8.- Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των μερών εξακολουθούν να βαρύνουν τα μέρη για αόριστο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 15ο : Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

15.- Προμηθευτής και Πελάτης αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν την ευθύνη, είτε ενεργούν υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας είτε του Εκτελούντος την Επεξεργασία είτε των από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας, αλλά και στο πλαίσιο εκτέλεσης της, να συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ (GDPR). Τα μέρη υπόσχονται εκατέρωθεν ότι, εφόσον απαιτείται, θα συναφθούν μεταξύ των αλλά και με τυχόν εμπλεκόμενους τρίτους, κατάλληλα συμβατικά κείμενα για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ορίζει. Εν πάση περιπτώσει, τα μέρη
εγγυώνται ότι θα εφαρμόσουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η υιοθέτηση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας για το μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ικανοποίηση όλων των, ευλόγως ασκούμενων, δικαιωμάτων των υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 16ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

16.- Εάν δε ορίζεται διαφορετικά σε έτερο συμβατικό κείμενο – τεύχος της Σύμβασης Προμήθειας, σε ό,τι αφορά στην ερμηνεία και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης Προμήθειας και εν γένει των σχέσεων των συμβαλλομένων που αφορούν και σχετίζονται με τη Σύμβαση Προμήθειας, εφαρμοστέο τυγχάνει το Ελληνικό Δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων (ακόμη σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων ή/και δικών περί την εκτέλεση) σε ό,τι αφορά στην ερμηνεία και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης Προμήθειας και εν γένει των σχέσεων των συμβαλλομένων που αφορούν και σχετίζονται με την προμήθεια, αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση της θα τυγχάνουν τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών (νομού Αττικής).

Άρθρο 17ο : Καταγγελία - Υπαναχώρηση

17.- Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, να υπαναχωρήσει ή να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και δη από τις διατάξεις του 19ου Κεφαλαίου του 2ου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα περί «Σύμβασης Έργου», οπότε επέρχονται οι εκεί προβλεπόμενες έννομες συνέπειες.

Άρθρο 18ο : Τελικές Διατάξεις

18.- Τυχόν τροποποιήσεις των εν προκειμένω Γενικών Όρων θα πρέπει να λάβουν χώρα εγγράφως, προκειμένου να αναπτύσσουν ισχύ.